Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες

Νέες πρότυπες συμβατικές ρήτρες για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Από τις 27.6.21 έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέες πρότυπες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής για τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες (Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/914 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Οι νέες ρήτρες απηχούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, καθώς και τις κρίσεις στις οποίες κατέληξε το ΔΕΕ στην απόφαση Schrems II και επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες των πρότυπων συμβατικών ρητρών αφορούν:

  1. στην εναρμόνιση με τις ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ,
  2. στην παροχή πρακτικών οδηγιών συμμόρφωσης με την απόφαση Schrems II (βλ. Τμήμα ΙΙΙ των ρητρών με τίτλο «Τοπική νομοθεσία και υποχρεώσεις σε περίπτωση πρόσβασης από τις δημόσιες αρχές») και
  3. στην παροχή περισσότερης ευελιξίας μέσω του συνδυασμού γενικών ρητρών με μια προσέγγιση βάσει ενοτήτων (modular approach), ώστε να λαμβάνονται υπόψη διάφορα σενάρια διαβίβασης, καθώς και η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αλυσίδων επεξεργασίας, που συχνά περιλαμβάνουν τη συμμετοχή περισσοτέρων από δύο μερών στη διαβίβαση.

Ειδικότερα, οι νέες ρήτρες περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες (modules) που ρυθμίζουν αντίστοιχα τις διαβιβάσεις:

  • από υπεύθυνο επεξεργασίας σε υπεύθυνο επεξεργασίας (Πρώτη Ενότητα)
  • από υπεύθυνο επεξεργασίας σε εκτελούντα την επεξεργασία (Δεύτερη Ενότητα)
  • από εκτελούντα την επεξεργασία σε εκτελούντα την επεξεργασία (Τρίτη Ενότητα)
  • από εκτελούντα την επεξεργασία σε υπεύθυνο επεξεργασίας (Τέταρτη Ενότητα)

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι νέες ρήτρες προβλέπουν μεταβατική περίοδο 18 μηνών από την έναρξη ισχύος τους (27.6.21) για την αντικατάσταση των προηγούμενων πρότυπων συμβατικών ρητρών (2001/497/ΕΚ και 2010/87/ΕΕ) με τις  καινούριες. Επιπλέον, οι εξαγωγείς μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες πρότυπες συμβατικές ρήτρες (2001/497/ΕΚ και 2010/87/ΕΕ) για τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος των νέων ρητρών, ήτοι έως τις 27.9.21 (βλ. άρθρο 4 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2021/914 της Επιτροπής).

 

Χρήσιμες συνδέσεις

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/914
Tης Επιτροπής της -4ης Ιουνίου 2021- σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ρήτρες υπ’ αριθμ. 2010/87/ΕΚ
Της Επιτροπής -της 5ης Φεβρουαρίου 2010- σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ρήτρες υπ’ αριθμ. 2001/497/ΕΚ
Της Επιτροπής -της 15ης Ιουνίου 2001- σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.