Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, τα γενετικά δεδομένα και τα βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου (άρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ).  Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω όρους, μεταξύ άλλων και περιορισμούς όσον αφορά την επεξεργασία των παραπάνω κατηγοριών δεδομένων (άρθρο 9 παρ. 4 του ΓΚΠΔ).