Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού VIS οι αιτούντες θεώρηση έχουν δικαίωμα ενημέρωσης αναφορικά με την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, τη διάρκεια τήρησης των δεδομένων, τις κατηγορίες αποδεκτών και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της συλλογής των δεδομένων, καθώς και των δικαιωμάτων των υποκειμένων. Η πληροφόρηση παρέχεται εγγράφως και πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία συλλογής των αιτήσεων/δεδομένων.

Πρότυπο εντύπου (doc / pdf) για την άσκηση δικαιώματος πρόσβασης.

Πρότυπο έντυπου (doc / pdf) για την άσκηση δικαιώματος για την διαγραφή / διόρθωση.

 

Επιπλέον, τα πρόσωπα των οποίων δεδομένα καταχωρούνται στο VIS έχουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και την Απόφαση VIS δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής (άρθρο 38 του Κανονισμού VIS και άρθρο 14 της Απόφασης VIS). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα στοιχεία επαφής του εν λόγω Υπουργείου είναι τα παρακάτω:

Yπουργείο Εξωτερικών

Βασ. Σοφίας 1, T.K. 106 71 Αθήνα, www.mfa.gr

 

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν περαιτέρω, το δικαίωμα να εγείρουν αγωγή ενώπιον δικαστηρίων του κράτους μέλους που δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης ή διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που τα αφορούν, καθώς και εναλλακτικά το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην περίπτωση κατά την οποία, μολονότι έχουν ήδη ασκήσει τα δικαιώματά τους, δεν έχουν λάβει ικανοποιητική απάντηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε περίπτωση που θεωρούν ότι έχει γίνει παράνομη επεξεργασία των δεδομένων τους (βλ. άρθρο 40 παρ. 1 του του Κανονισμού VIS και άρθρο 14 παρ. 8 της Απόφασης VIS).

Τα στοιχεία επαφής της Αρχής είναι τα παρακάτω:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λ. Κηφισίας 1-3, T.K. 115 23 Αθήνα, Τηλ: 210-6475600, email: contact@dpa.gr

 

Τονίζεται, τέλος, ότι η Αρχή δεν είναι αρμόδια για την έκδοση θεωρήσεων μικρής ή μεγάλης διάρκειας και ουδόλως εμπλέκεται στη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων. Για κάθε τέτοιο ζήτημα πρέπει να επικοινωνείτε με το Υπουργείο Εξωτερικών ή και τις κατά τόπο πρεσβείες και προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό.