Σχετικές πράξεις της Αρχής

Σχετικές πράξεις της Αρχής

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα

Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
58 Εξέταση καταγγελίας κατά της ΑΑΔΕ για παραβίαση απορρήτου
59 Επιβολή προστίμου για παραβίαση της αρχής της ελαχιστοποίησης κατά την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης υπηρεσιακής ταυτότητας
42 Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλειψη ενημέρωσης υποκειμένου κατ΄ άρ. 7Α, παρ. 1 στοιχ. α’ ν.2472/1997.
47 Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εκτελούντα την επεξεργασία σε τρίτον
27 Επιβολή προστίμου για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης
15 Επιβολή προστίμου για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους
14 Στοιχεία που αναγράφονται εξωτερικά σε φάκελο αποστολής και καθίστανται ορατά από τρίτους
2 Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’
3 Αναγραφή δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’
55 Περιστατικό παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Τουρισμού και μη ορισμός ΥΠΔ