Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση

Οι τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3917/2011, επιτρέπονται, εκτός και αν ο καλούμενος έχει προηγουμένως δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί (σύστημα «opt-out»), έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης. Το σύστημα «opt-out» ισχύει τόσο για πελάτες του διαφημιζόμενου όσο και για κάθε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αντλούνται από το δημόσιο κατάλογο συνδρομητών.

Το «opt-out» σημαίνει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν τις αντιρρήσεις τους, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, είτε ειδικά, απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας (διαφημιζόμενο), ο  οποίος θα πρέπει να τηρεί αρχείο ειδικών αντιρρήσεων, είτε γενικά, μέσω της εγγραφής τους στον ειδικό κατάλογο συνδρομητών του εκάστοτε παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας). Ειδικότερα, στο άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006 προβλέπεται η δημιουργία μητρώων «opt-out» σε κάθε πάροχο. Ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνήματα για απευθείας εμπορική προώθηση. Ο κάθε πάροχος υποχρεούται να τηρεί δημόσιο μητρώο με αυτές τις δηλώσεις (μητρώο «opt-out»), στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει για απευθείας εμπορική προώθηση.

Η διάταξη δεν προβλέπει την τήρηση ενός ενιαίου μητρώου από τους παρόχους ή άλλους φορείς, κι έτσι κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορεί να τηρεί το δικό του μητρώο «opt-out», με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για την απευθείας εμπορική προώθηση να πρέπει να συμβουλεύονται όλα τα υπάρχοντα μητρώα. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες συγκέντρωσης από όλους τους παρόχους και επεξεργασίας των μητρώων, έχει κρίνει ότι οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν από όλους τους παρόχους επικαιροποιημένα αντίγραφα των Μητρώων του άρ. 11 του ν. 3471/2006 και να εξασφαλίζουν ότι έχουν διαθέσιμες τις δηλώσεις των συνδρομητών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης.

Πέραν των ανωτέρω, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (διαφημιζόμενος) κατά την πραγματοποίηση προωθητικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί του αναφέρουν τα στοιχεία του υπεύθυνου και τυχόν εκτελούντος την επεξεργασία, πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης.