Αποτελέσματα αναζήτησης

Search Criteria

?
?
?
?
?

Βρέθηκαν 2177 αποτελέσματα

… τη Σύµβαση – Πλαίσιο και θα αφορούν τόσο ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις από χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης, στεγαστικών … συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της Αρχής σε σύνθεση Τµήµατος στις 26-04-2017. Κατά τη ως άνω συνεδρίαση, οι κληθείσες …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… καταγγέλλουσα αναφέρει στην πρώτη υπό κρίση καταγγελία ότι στις … της είχε δοθεί προφορική εντολή να εργαστεί σε … προστασίας του υπολογιστή, και γ. ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η Υπηρεσία. … νόμιμης επεξεργασίας, ήτοι επεξεργασίας σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… την επωνυµία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (εφεξής «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ … ενηµέρωσης) τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται µε τις ανωτέρω απαιτήσεις µε οποιαδήποτε ιδιότητα [όπως, ενδεικτικά, … εκπρόσωποι κλπ], ότι τα προσωπικά τους δεδοµένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις θα διαβιβαστούν από την τράπεζα …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… η Αρχή απαγόρευσε, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, στις AMPNI και ΕΥ ΕΛΛΑΣ καθώς και σε κάθε άλλη εταιρεία ή … προσωπικού χαρακτήρα, ότι προέβη σε λήψη αντιγράφου ασφαλείας (back up) όλων των δεδομένων του συστήματος, … οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να μπορεί να …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις εποπτικές αρχές και την ανακοίνωση των εν λόγω … ως στοιχείο για την απόδειξη της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου. 32 αναφορικά µε την … 3 του ΓΚΠ∆, η αρµόδια εποπτική αρχή υποβάλλει τα σχέδια απαιτήσεων διαπίστευσης του φορέα παρακολούθησης στο ΕΣΠ∆ …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… τη διατήρηση ή τροποποίηση του σχεδίου των συμπληρωματικών απαιτήσεων για τη διαπίστευση των φορέων που χορηγούν … σε σχέση με το πρότυπο EN-ISO/IEC 17065/2012, απαιτήσεις για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης κατά … 3 του εσωτερικού του Κανονισμού και η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλίου 2020, εξέδωσε τη γνώμη 22/2020 σχετικά με το …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… αίτηση χορήγησης αδείας διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2472/97. … Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (Department of Homeland Security Bureau of … Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές ότι οι απαιτήσεις αυτές προσκρούουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… ΓΚΠΔ) – την κατάρτιση σχεδίου στο οποίο περιγράφονται οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης, … με το άρθρο 55 του ΓΚΠΔ. Για την οριστικοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων, η Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, … 3 του εσωτερικού του Κανονισμού και η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Ιουλίου 2020, εξέδωσε τη γνώμη 20/2020 σχετικά με το …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… να εξετάσει το ζήτηµα που αφορά τον ορισµό συµπληρωµατικών απαιτήσεων για τη διαπίστευση των φορέων που χορηγούν … υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 43 (άρθρο 43 παρ. 4 ΓΚΠ∆). Εάν η … ότι «Η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής
… σήµανση και πινακίδα στο κτίριο περί της ύπαρξης καµερών ασφαλείας. Η παραγωγικότητα στην εταιρεία ελέγχεται µέσω … την εταιρεία, δηλαδή την έγκαιρη και προσήκουσα ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του. Το σύστηµα αυτό είναι πολύ Λ. Κηφισίας … χρονοδιάγραµµα και προθεσµίες, αλλά και µε αυξηµένες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος …
Ενότητα: Πράξεις της Αρχής