Πράξεις της Αρχής

Κριτήρια αναζήτησης

?
?
?
?
?
?
?
?

Λεκτικό για Πραξεις της Αρχής

Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες γραμμές, Συστάσεις

 

Αποτελέσματα βάσει κριτηρίων αναζήτησης

 

Βρέθηκαν 664 αποτελέσματα.

Φίλτρα
Κατηγορία Αριθμός Ημερομηνία Τίτλος
Απόφαση 54

Καταγγελία υπαλλήλου για τη διαβίβαση ιατρικής γνωμάτευσης σε Σύλλογο Εργαζομένων σε Δ.Ο.Υ.

Απόφαση 28

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξεων αρχειοθέτησης υποθέσεων της Αρχής

Απόφαση 26

Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου

Απόφαση 6

Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά αποφάσεως της Αρχής σχετικά με πρόσβαση τρίτου σε ιατρικό φάκελο ασθενούς

Απόφαση 21

Καταγγελία ασθενούς ως υποκειμένου των δεδομένων κατά νοσηλευτικού ιδρύματος για την επεξεργασία δεδομένων υγείας προς την ασφαλιστική εταιρεία κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης

Απόφαση 20

Καταγγελία υποκειμένου των δεδομένων κατά του 401 ΓΣΝΑ για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την είσοδό του στην πύλη του Νοσοκομείου

Απόφαση 5

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

Κατευθυντήριες γραμμές 1

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

Απόφαση 49

Απόρριψη προσφυγής κατά Νοσοκομείου για διαβίβαση δεδομένων σε τρίτο

Απόφαση 45

Αίτηση νοσοκομείου για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση

Απόφαση 44

Αίτηση του Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο ιατρό για την αντίκρουση ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αγωγής αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από ιατρικό σφάλμα

Απόφαση 38

Παροχή αδείας σε Δήμο για τη διαβίβαση σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Τυφλών ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανήλικων ατόμων με οπτική αναπηρία, που τηρούνται στα αρχεία του, για τον σκοπό της εγγραφής τους στο σχολείο αυτό

Απόφαση 39

Παροχή αδείας στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διαβίβαση σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Τυφλών ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανήλικων ατόμων με οπτική αναπηρία, που τηρούνται στα αρχεία του, για τον σκοπό της εγγραφής τους στο σχολείο αυτό

Απόφαση 43

Αίτηση της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση

Απόφαση 42

Αίτηση Δήμου για χορήγηση δεδομένων υγείας σε τρίτο για την αντίκρουση ενώπιον Δικαστηρίου αγωγών προστασίας της προσωπικότητας και χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και αντίστοιχης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων