Επιβολή προστίμου για τη μη λήψη κατάλληλων τεχνικών οργανωτικών μέτρων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
36
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή απορρίπτει ως αβάσιμη την καταγγελία ασθενούς για παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης εκ μέρους του καταγγελλόμενου διαγνωστικού κέντρου, λόγω του ότι το επίμαχο προσωπικό δεδομένο είχε καταστεί κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος παρανόμως μη διαθέσιμο. Περαιτέρω, η Αρχή, στο πλαίσιο εξέτασης της ανωτέρω καταγγελίας: α) διαπιστώνει ότι η απώλεια της διαθεσιμότητας της επίμαχης απεικονιστικής εξέτασης συνιστά παραβίαση της αρχής του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ, λόγω της μη λήψης κατάλληλων τεχνικών οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας κατ’ άρθρο 32 ΓΚΠΔ και επιβάλλει στο διαγνωστικό κέντρο διοικητικό πρόστιμο, β) διαπιστώνει ότι η γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα κατά παράβαση του άρθρου 33 ΓΚΠΔ και απευθύνει επίπληξη κατ’ άρθρο 58 παρ. 2 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ στο διαγνωστικό κέντρο και γ) δίνει εντολή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΓΚΠΔ, στο διαγνωστικό κέντρο να ανακοινώσει την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα επηρεαζόμενα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 ΓΚΠΔ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr