Γνωμοδότηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των προστίμων σε βάρος των παραβατών των διατάξεων περί εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών καυσίμων

Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
8
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή γνωμοδότησε, σε συνέχεια αιτήματος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με το εάν προτεινόμενη ρύθμιση (Κ.Υ.Α.) περί ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων των παραβατών των διατάξεων περί εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών - εκροών είναι συμβατή με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Αρχή διατύπωσε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα της προτεινόμενης ρύθμισης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr