Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά της με αριθ. 66/2013 Απόφασης της Αρχής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
22
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Απόρριψη αιτήσεως θεραπείας κατά της με αριθ. 66/2013 απόφασης της Αρχής. Υποβολή της αιτήσεως μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, χωρίς επίκληση νέων στοιχείων, πέραν εκείνων που ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν από την προσβαλλόμενη απόφαση. Η Αρχή κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι νόμιμη και πλήρως αιτιολογημένη και ότι δεν συντρέχει λόγος επανεξέτασης της υπόθεσης.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr