Νομοθεσία προσωπικών δεδομένων

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (με ενσωματωμένες μεταγενέστερες διορθώσεις)
Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Δείτε τον Κανονισμό 2016/679 στο EUR-Lex.

  • Δείτε το Διορθωτικό της 23-5-2018 εδώ.
  • Δείτε το Διορθωτικό της 4-3-2021 εδώ.

Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/ 29.8.2019)
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4624/2019 (με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις)

Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση εδώ.


Οδηγία 2016/680
Το κεφάλαιο Δ του ν. 4624/2019 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2016/680 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

 

Νόμος 2472/1997 (με ενσωματωμένες όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις)
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Νόμος 3471/2006 (με ενσωματωμένες όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις)
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/97.

Σημείωση: Ο ν. 3471/2006 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ.

Νόμος 3917/2011 (με ενσωματωμένες όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις)
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις.

Σημείωση: Ο ν. 3917/2011 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την (ακυρωθείσα από το ΔΕΕ) Οδηγία 2006/24/ΕΚ.

Νόμος 4579/2018
Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.

Σημείωση: Ο ν. 4579/2018 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2016/681 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.

Νόμος 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3783/2009
Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις.