Γραμματεία της Αρχής

Η Γραμματεία της Αρχής λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Διευθυντής Γραμματείας: Δρ Βασίλειος Ζορκάδης

Συγκροτείται από τέσσερα Τμήματα:

Τμήμα Ελεγκτών

 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Ελεγκτών, οι οποίοι προέρχονται από τον κλάδο της νομικής και της πληροφορικής, ανήκει:

 • Η διενέργεια διοικητικών ελέγχων σε αρχεία.
 • Η έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων στα οποία αναφέρεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
 • Η έκδοση οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η εξέταση καταγγελιών που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση, καθώς και η συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο εξέτασης των εν λόγω καταγγελιών, η έκδοση σχετικών αποφάσεων και υποδείξεων προς τους υπευθύνους επεξεργασίας, η καταγγελία τυχόν παραβάσεων προς τις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.
 • Η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης της Αρχής για την εκτέλεση της αποστολής της.
 • Η παροχή πληροφοριών, κατόπιν αιτήματος, στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του ΓΚΠΔ.
 • Η συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, με άλλες εποπτικές αρχές και η παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε άλλες εποπτικές αρχές, με σκοπό τη διασφάλιση της συνεκτικότητας της εφαρμογής και της επιβολής του ΓΚΠΔ.
 • Η έγκριση κωδίκων δεοντολογίας που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 40(5) του ΓΚΠΔ και η έγκριση κριτηρίων πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 42(5) του ΓΚΠΔ.

Προϊστάμενος: Δρ Ζωή Καρδασιάδου*

Προσωπικό

Νομικοί ελεγκτές:

Δρ Μαρία Αλικάκου, Δρ Δημήτρης Ζωγραφόπουλος*, Αναστασία Κανικλίδου, Κυριακή Καρακάση, Φωτεινή Καρβέλα, Καλλιόπη Καρβέλη, Δρ Χαρίκλεια Λάτσιου, Δρ Ελένη Μαραγκού,  Ελένη Μαρτσούκου, Βασιλική Μυλωνά*, Στεφανία Πλώτα, Θεοδώρα Τουτζιαράκη*, Ευμορφία-Ιωσηφίνα Τσακιρίδου, Χάρις Συμεωνίδου, Ευανθία Χατζηλιάση*.

Πληροφορικοί Ελεγκτές:

Δρ Παντελής Καμμάς, Δρ Κωνσταντίνος Λιμνιώτης, Ιωάννης Λυκοτραφίτης, Δρ Αλεξάνδρα Μιχώτα, Δρ Αθηνά Μπούρκα*, Γεωργία Παναγοπούλου, Δρ Σπύρος Παπαστεργίου, Δρ Γεώργιος Ρουσόπουλος, Λεωνίδας Ρούσσος, Δρ Ευφροσύνη Σιουγλέ, Δρ Παναγιώτης Τσόπελας, Κατερίνα Χατζηδιάκου.


*σε απόσπαση/άδεια

 

Τμήμα Επικοινωνίας

 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Επικοινωνίας ανήκει:

 • Η συνδρομή της Αρχής στην υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής της.
 • Η παρακολούθηση και ηλεκτρονική αποδελτίωση έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ σχετικά με θέματα προσωπικών δεδομένων.
 • Η μέριμνα των δημοσίων σχέσεων της Αρχής και της επικοινωνίας της με άλλες υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, καθώς και με υπηρεσίες και Αρχές της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.
 • Η διοργάνωση ενημερωτικών και επιστημονικών ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Αρχής.
 • Η κατάρτιση ενημερωτικών φυλλαδίων, η έκδοση δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων καθώς και η επιμέλεια της δημιουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων για τις αρμοδιότητες και το έργο της Αρχής.
 • Η συνεισφορά στη συγγραφή, η γλωσσική επιμέλεια και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης της Αρχής.
 • Η δημιουργία, τήρηση και διαρκής ενημέρωση βιβλιοθήκης, αρχείου δημοσιευμάτων ελληνικού Τύπου, επίσημων αποφάσεων και ενημερωτικών εντύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών για θέματα προσωπικών δεδομένων.

Προϊστάμενος: Δρ Ηλίας Αθανασιάδης

Προσωπικό

Γεωργία Γεωργίου*, Eυαγγελία Καπακουλάκη, Αμαλία Λογιάκη


*σε απόσπαση/άδεια

 

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων ανήκει:

 • Η γραμματειακή υποστήριξη της Αρχής (πρωτόκολλο, πρακτικά συνεδριάσεων, δακτυλογράφηση κειμένων, μηχανοργάνωση).
 • Η διαχείριση θεμάτων προσωπικού, όπου περιλαμβάνεται και η τήρηση των υπηρεσιακών φακέλων, καθώς και η διαχείριση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής.

Προϊσταμένη: Αιμιλία Χρυσοβελίδη

Προσωπικό

Γραμματέας του Προέδρου: Γεωργία Παλαιολόγου

Κωνσταντίνος Αϊδίνης, Σπυριδούλα Αυγερινοπούλου, Μελπομένη Γιαννάκη*, Ευαγγελία Ζερβού, Αντώνης Μάκκας*, Ιωάννης Μπάλλος, Λάμπρος Νικολάου, Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Συμεών Πέτρου, Σμαράγδα Πρίντεζη, Ιωάννης Σάμιος.


*σε απόσπαση/άδεια

 

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

 

Στις αρμοδιότητες του τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων ανήκει:

 • Η διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Αρχής (διαχείριση δαπανών, έκδοση εντολών πληρωμής και εκκαθάρισης αποδοχών, μισθοδοσία μελών και προσωπικού, προμήθεια υλικών και υπηρεσιών).
 • Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Αρχής και η μέριμνα για την εκτέλεση και τροποποίησή του.

Προϊσταμένη: Μαρία Κοκκινάκη

Προσωπικό

Κωνσταντίνος Καφίρης, Φωτεινή Παπαλιόσα, Ελένη Πατσούρα

 

Περισσότερα για τη Γραμματεία της Αρχής στο άρθρο 18 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137).