Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Κατηγορία
Συστάσεις
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Περίληψη

Η Αρχή έχει διαπιστώσει σε ικανό βαθμό έλλειψη συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στις ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά τη διαχείριση cookies και συναφών τεχνολογιών.

Με σκοπό την πρακτική καθοδήγηση των υπευθύνων επεξεργασίας αλλά και την ενημέρωση των χρηστών των ελληνικών ιστοτόπων, η Αρχή εξέδωσε κείμενο με ειδικές συστάσεις συμμόρφωσης στον συγκεκριμένο τομέα. Σε αυτό περιλαμβάνεται, υπό μορφή σημείων, καθοδήγηση για τη σύννομη χρήση τέτοιων τεχνολογιών καθώς και πρακτικές που πρέπει να αποφεύγονται.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η κωδικοποίηση των απαιτήσεων αυτών δεν συνιστά αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και της νομολογίας της, προς τις προβλέψεις των οποίων οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης. Αναγνωρίζοντας όμως ότι μπορεί να απαιτηθεί κάποιος χρόνος προσαρμογής των μηχανισμών διαχείρισης που χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες, η Αρχή κάλεσε όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν εντός διμήνου το αργότερο.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr