Προσφυγή κατά της άρνησης του φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης Google Web Search να ικανοποιήσει αίτημα κατάργησης συνδέσμου (link) από τα αποτελέσματα αναζήτησης, με βάση το ονοματεπώνυμο της προσφεύγουσας. Η Αρχή έκρινε ότι ο συγκεκριμένος σύνδεσμος πρέπει να καταργηθεί

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
74
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Υποβλήθηκε στην Αρχή προς εξέταση αίτημα για κατάργηση συνδέσμου (link) από τη μηχανή αναζήτησης Google Web Search, με βάση την απόφαση ΔΕΕ της 13-5-2014 για Google Spain SL & Google Inc κατά Agencia Espanola De Proteccion De Datos & Mario Costeja Gonzalez C-131/12. Συγκεκριμένα, η προσφυγή αφορά στην άρνηση της Google Inc να καταργήσει σύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ο οποίος εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση το ονοματεπώνυμο της προσφεύγουσας. Η προσφεύγουσα απέστειλε στην Google αίτημα διαγραφής συγκεκριμένου συνδέσμου από τα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση το όνομά της, ισχυριζόμενη ότι η αναφορά του ονόματός της στο επίμαχο ΦΕΚ που αφορά τη χάρη που της απονεμήθηκε για προηγούμενη καταδίκη της για συκοφαντική δυσφήμιση της δημιουργεί προβλήματα στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή και ότι έχει πλέον λευκό ποινικό μητρώο. Η δε μηχανή αναζήτησης της απάντησε ότι η επίμαχη ανάρτηση αφορά στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και σε πράξη που δημοσιεύεται νόμιμα από κυβερνητικό όργανο ή οργανισμό, με σκοπό να είναι διαθέσιμη στο κοινό, ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης να καταστήσει αυτό το υλικό στη διάθεση του κοινού και των μηχανών αναζήτησης σε συνεχή βάση, και ότι κατ’ επέκταση η διάθεση αυτών των πληροφοριών στα αποτελέσματα αναζήτησης δικαιολογείται από το δημόσιο συμφέρον.

Η Αρχή, με επιστολή της, διαβίβασε στην εταιρεία/φορέα εκμετάλλευσης της μηχανής αναζήτησης της Google την υπό κρίση προσφυγή, και ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης και την ακριβέστερη τεκμηρίωση της τελικής απόφασής της, λαμβάνοντας υπόψη και τις Κατευθυντήριες Γραμμές που εξέδωσε η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης Google Spain, Γνώμη του WP 225, 26-11-2014. Κατόπιν τούτων, η Google έστειλε απάντηση στην Αρχή και ενέμεινε στην αρχική αρνητική απόφασή της.

Η Αρχή εξέτασε την υπό κρίση προσφυγή και από την αξιολόγησή της συνήχθησαν τα εξής: Ο επίμαχος σύνδεσμος έχει για την προσφεύγουσα δυσανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις και γενικότερο αρνητικό αντίκτυπο που επιτείνονται εξαιτίας της εύκολης πρόσβασης του κοινού στα εν λόγω δεδομένα με μόνη την πληκτρολόγηση του ονοματεπωνύμου της. Και ναι μεν η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, όπως και η διατήρηση της δημοσίευσης, είναι νόμιμη και εξυπηρετεί τον δημόσιο σκοπό της διαφάνειας, η δυνατότητα, όμως, πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στο διάταγμα αυτό, μεταξύ των οποίων και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ποινική καταδίκη), μέσω μηχανής αναζήτησης με μόνη την αναφορά του ονοματεπωνύμου, ακόμη και μετά την έκδοση, κατά τις διατάξεις περί ποινικών μητρώων (βλ. άρθρα 573 επ. ΚΠΔ), αντιγράφου λευκού ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αποτελεί ισχυρότερη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή από ό,τι η δημοσίευση των πληροφοριών στην αρχική ιστοσελίδα και θίγει υπέρμετρα το ατομικό δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων της προσφεύγουσας. Με βάση τα προαναφερόμενα, η Αρχή αποφάνθηκε ότι η Google πρέπει να καταργήσει τον επίμαχο σύνδεσμο.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr