Πρόσβαση των υποψηφίων στις εκλογές του ΔΣΑ στα στοιχεία επικοινωνίας των Δικηγόρων - μελών του ΔΣΑ

Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
7
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στην Αρχή σχετικά με το εάν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η χορήγηση, από το Τμήμα Μητρώου του ΔΣΑ στους υποψηφίους, των στοιχείων επικοινωνίας των Δικηγόρων – μελών του ΔΣΑ, η Αρχή έκρινε ότι α) ο υποψήφιος για τον ΔΣΑ είναι τρίτος, καθώς είναι διακριτός υπεύθυνος επεξεργασίας (καθορίζει πλήρως και μόνον αυτός τα μέσα, ακόμα κι αν ο σκοπός είναι του σωματείου), β) η ιδιότητα του μέλους στον ΔΣΑ δεν είναι δεδομένο ειδικών κατηγοριών (συνδέεται με επαγγελματική ιδιότητα από τον νόμο), γ) η νομιμότητα διαβίβασης μπορεί να βασιστεί στο άρθρο 6.1.ε του ΓΚΠΔ – δημόσιο συμφέρον για τη λειτουργία του ΔΣΑ και για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών με τρόπο που να εξασφαλίζει την προβολή των θέσεων όλων των υποψηφίων, δ) τα υποκείμενα δεν έχουν ενημερωθεί κατά το στάδιο συλλογής, αλλά μπορεί να υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 6.4 ΓΚΠΔ, καθώς ο σκοπός είναι συναφής με τον αρχικό, ε) ο ΔΣΑ για τη διαβίβαση οφείλει να λάβει μέτρα (όπως να θέσει όρους για τη χρήση των δεδομένων αντίστοιχους με αυτούς των προωθητικών μηνυμάτων στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 του ν. 3471/2006), τα οποία θα πρέπει να τα προσδιορίσει επακριβώς ο ίδιος, και στ) ο κάθε υποψήφιος, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να ικανοποιεί το τυχόν υποβληθέν δικαίωμα εναντίωσης των μελών-υποκειμένων των δεδομένων.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr