Παράταση αναστολής δημοσίων συνεδριάσεων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
2156
Περίληψη

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περί παράτασης της αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος αυτής για το χρονικό διάστημα από 1.9.2022 έως και 30.9.2022. Δυνάμει της αυτής αποφάσεως, οι εν λόγω συνεδριάσεις μπορούν να διεξάγονται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr