Μη νόμιμη χρήση στοιχείων πελατών για προωθητικό σκοπό και μη ικανοποίηση δικαιώματος εναντίωσης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
48
Περίληψη

Εταιρεία, που διενεργεί τηλεφωνικές εξ αποστάσεως πωλήσεις, χρησιμοποίησε για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της τα στοιχεία πελάτη, τα οποία συνέλεξε κατά την αγορά προϊόντων. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί χρήση προσωπικών δεδομένων για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχουν αρχικά συλλεγεί τα δεδομένα, συνεπώς θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 4 ΓΚΠΔ και να ικανοποιούνται οι αρχές της επεξεργασίας του άρθρου 5 ΓΚΠΔ. Εν προκειμένω, διαπιστώθηκε ότι δεν εξασφαλίστηκε κατάλληλη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων, ώστε αυτό να γνωρίζει ότι τα δεδομένα του θα χρησιμοποιηθούν για έναν επιπλέον διαφορετικό σκοπό, ότι δεν έγιναν σεβαστές οι αντιρρήσεις των πελατών ενώ δεν ήταν σαφής στα υποκείμενα των δεδομένων η ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας. Επίσης, σε σχέση με την ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσκόμισε κατάλληλα έγγραφα ή οδηγίες ώστε να αποδεικνύει ότι ήταν σε θέση να ανταποκρίνεται σε τέτοια αιτήματα. Η Αρχή επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr