Καταγγελία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον ΟΑΣΘ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
12
Θεματική ενότητα
Περίληψη
Η Αρχή κάλεσε τον ΟΑΣΘ όπως εκθέσει τις απόψεις του εντός 15 ημέρων από τη λήψη της επίμαχης απόφασης διευκρινίζοντας ιδίως εάν τα επίμαχα δεδομένα των μετόχων που δημοσιεύτηκαν είχαν ήδη καταστεί ευρύτερα γνωστά πριν την επίμαχη συνέντευξη Τύπου. Επιπλέον, ζητήθηκε από τον ΟΑΣΘ όπως προσδιορίσει την πηγή εκ της οποίας περιήλθαν εις γνώση του τα εν λόγω δεδομένα, ήτοι, ενδεικτικά, εάν προϋπήρχαν σε αρχείο προσβάσιμο από τον ΟΑΣΘ ή εάν περιήλθαν στη γνωστική του σφαίρα με την εξώδικη δήλωση των καταγγελλόντων. Η Αρχή ζήτησε, ωσαύτως, διευκρινίσεις σχετικά αφενός με τις διαδικαστικές ενέργειες του ΟΑΣΘ ή των μετόχων του πριν την κρίσιμη συνέντευξη καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου Τύπου αφετέρου με τον ακριβή αριθμό των μετόχων του ΟΑΣΘ προσδιορίζοντας τους λόγους δημοσιοποίησης των 29 ονομάτων. Τέλος, ζητήθηκε από τον ΟΑΣΘ όπως γνωστοποιήσει στην Αρχή τυχόν άσκηση ενώπιόν του δικαιωμάτων των καταγγελλόντων ως υποκειμένων δικαιωμάτων καθώς και τις τυχόν αποσταλείσες σχετικές απαντήσεις του ανωτέρω Οργανισμού περιλαμβάνοντας τους λόγους μη απαντήσεως ή/και μη ικανοποιήσεως των εν λόγω αιτημάτων.
PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr