Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης - Μη επιβολή κυρώσεων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
14
Θεματική ενότητα
Περίληψη

H «Βιοϊατρική Διαγνωστικό Κέντρο ΑΕ» υπέβαλε στην Αρχή γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφει μεμονωμένο περιστατικό εκ παραδρομής αποστολής αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων εξεταζόμενου σε τρίτο πρόσωπο μέσω φαξ. Η Αρχή έκρινε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα σε σχέση με τη διαχείριση του συγκεκριμένου μεμονωμένου περιστατικού και ότι δεν απαιτείται να ασκήσει κάποια από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 58 παρ. 2 του ΓΚΠΔ διορθωτικές εξουσίες της.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr