Γνωμοδότηση επί πρότασης προσθήκης διατάξεων στον Τελωνειακό Κώδικα με αντικείμενο την δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων επιτήρησης – βιντεοσκόπησης σε Τελωνεία

Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
5
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαβίβασε στην Αρχή σχέδιο διατάξεων αναφορικά με προτεινόμενη τροπολογία επί του άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει επ’ αυτών. H εν λόγω τροπολογία προτείνεται προκειμένου να θεσπισθεί η κατάλληλη νομική βάση και κατ’ επέκταση η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή/και καταγραφή ήχου ή/και εικόνας σε τελωνειακό έδαφος. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 55 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του άρθρου 9 του ν. 4624/2019, η Αρχή έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η Αρχή, μετά από εξέταση του ανωτέρω σχεδίου διατάξεων από την άποψη της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξέδωσε Γνωμοδότηση με παρατηρήσεις επί του σχεδίου διατάξεων – επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής τόσο ο ΓΚΠΔ όσο όμως και το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 4624/2019, το οποίο ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 2016/680 και εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr