Εξέταση καταγγελίας με αντικείμενο τη μερική ικανοποίηση δικαιώματος διόρθωσης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
29
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πολίτη για τη μερική ικανοποίηση του δικαιώματος διόρθωσης. Ο καταγγέλλων ισχυρίσθηκε ότι υπέβαλε αίτηση προς το αρμόδιο Ληξιαρχείο, με θέμα τη διόρθωση του επωνύμου της μητέρας του στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του, δυνάμει του συνημμένου σε αυτήν πιστοποιητικού γέννησης της μητέρας του, καθώς και ότι ζήτησε εν συνεχεία χορήγηση αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του, μετά τη διενεργηθείσα διόρθωση. Το Ληξιαρχείο, ακολούθως, απέστειλε στον καταγγέλλοντα αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του, στην οποία, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, προκύπτει ότι έχει επέλθει ιδιόχειρη διόρθωση του επωνύμου της μητέρας του και αντίστοιχη διόρθωση στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώο Πολιτών, χωρίς ωστόσο να γίνεται μνεία της επελθούσης διόρθωσης στο περιθώριο της πρωτότυπης καταχώρισης της πράξης στον ληξιαρχικό τόμο του σχετικού έτους και χωρίς να γίνεται μνεία στο αντίστοιχο πεδίο Διορθώσεις/Μεταβολές στη μετάπτωσή της στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώου Πολιτών.

Η Αρχή έκρινε ότι η ορθότητα και πληρότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να εκτιμώνται με βάση τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα συλλέχθηκαν και υφίστανται επεξεργασία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει και του σκοπού επεξεργασίας (τήρηση ακριβούς αρχείου με προσωπικά δεδομένα πολιτών προς ταυτοποίησή τους και βεβαίωση της αστικής τους κατάστασης, από την οποία γεννώνται δικαιώματα και υποχρεώσεις), προκύπτει  ότι η προσθήκη των ως άνω επιπλέον πληροφοριών που αφορούν τη διόρθωση (π.χ. πότε συντελέσθηκε η διόρθωση, από ποιον, με ποια νομική βάση κ.λπ.), είναι αναγκαία προκειμένου να αντανακλάται η σειρά των γεγονότων - ιδίως δε τη στιγμή που το σφάλμα στη συνέχεια διορθώθηκε, θα πρέπει επί τη δηλώσει του αρμοδίου Ληξιάρχου τόσο η ορθή/διορθωμένη πληροφορία όσο και η πληροφορία ότι το σφάλμα διορθώθηκε να συμπεριλαμβάνονται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του καταγγέλλοντα, τόσο στο περιθώριο του έγχαρτου τόμου, όσο και στο ήδη προβλεφθέν εκ του νόμου πεδίο Διορθώσεις/Μεταβολές. Επομένως, κατέληξε η Αρχή, το δικαίωμα διόρθωσης που άσκησε ο καταγγέλλων ικανοποιήθηκε μερικώς, καθώς ο καταγγελλόμενος Δήμος ναι μεν ανταποκρίθηκε σε αυτό και διόρθωσε το εσφαλμένο προσωπικό δεδομένο, ωστόσο, δεν προέβη σε καταχώριση της μεταβολής αυτής, και δεν τήρησε ορισμένη διαδικασία αρχειοθέτησης της διόρθωσης αυτής, ώστε να είναι ευκρινές στους τρίτους, αλλά και στην ίδια τη διοίκηση, πότε έγινε η διόρθωση αυτή, από ποιο πρόσωπο, με ποια νομική βάση και για ποιον λόγο, ιδίως δε, από τη στιγμή που το προηγούμενο (εσφαλμένο) έγγραφο ενδέχεται να είχε κυκλοφορήσει ή κατατεθεί και σε άλλο φορέα ή δημόσια υπηρεσία. Η Αρχή επέβαλε στον καταγγελλόμενο την ποινή της επίπληξης, για την διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 περ. δ΄.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr