Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
62
Περίληψη

Η Αρχή, στο πλαίσιο του προγράμματος δραστηριοτήτων της, προχώρησε σε συντονισμένη δράση ελέγχου σε εταιρείες για τις οποίες είχε λάβει μεγάλο αριθμό παραπόνων για μη ζητηθείσες τηλεφωνικές κλήσεις, με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ελέγχθηκε η δραστηριότητα της εταιρείας ΟΤΕ, με επιτόπιο έλεγχο τόσο στις εγκαταστάσεις της ίδιας της εταιρείας όσο και στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων. Η Αρχή συνέλεξε πλήρη αρχεία των κλήσεων που διενεργήθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017, τα οποία και αντιπαρέβαλε με τα μητρώα του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσίας τηλεφωνίας. Από την εν λόγω αντιπαραβολή προέκυψε, για την εταιρεία ΟΤΕ, μεγάλος αριθμός μη νόμιμων κλήσεων (τουλάχιστον 15.794.944). Παράλληλα, η Αρχή εξέτασε τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΟΤΕ και έκρινε ότι αν και έχει βελτιώσει κάποιες διαδικασίες, δεν εφαρμόζει στην πράξη κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πλήρη νομιμότητα της δράσης της, ενώ είχε στη διάθεσή της ικανό χρονικό διάστημα από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης 63/2016, η οποία είχε πραγματευθεί το ίδιο ζήτημα. Η Αρχή, για το σύνολο των ανωτέρω παραβάσεων, επέβαλε πρόστιμο 150.000 ευρώ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr