Επιβολή προστίμου για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε χώρο κουζίνας ξενοδοχείου

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
24
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Καταγγέλθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κουζίνα ξενοδοχείου μέσω του οποίου πραγματοποιείται επιτήρηση εργαζομένων, πριν από την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας. Η ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας αποκάλυψε λειτουργία του συστήματος για τον σκοπό πρόληψης πυρκαγιάς που δεν δικαιολογείται με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, παραβιάζοντας τις διατάξεις της με αρ. 1/2011 οδηγίας της Αρχής και του ν. 2472/1997. Συγκεκριμένα, το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις νομιμότητας που τίθενται στα άρθρα  7, 10, 12, 17 και 19 της οδηγίας 1/2011 της Αρχής, αφού υπήρχαν κάμερες σε χώρο εργασίας, χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας. Επίσης δεν είχαν αναρτηθεί επαρκείς και εμφανείς πινακίδες για την ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Τέλος, το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου δεν είχε γνωστοποιηθεί στην Αρχή, και ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 ν. 2472/1997. Για τις ανωτέρω παραβάσεις, επιβλήθηκε στον υπεύθυνο επεξεργασίας χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr