Επιβολή προστίμου για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
27
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία πολίτη για την απώλεια δύο ιατρικών γνωματεύσεων, οι οποίες αφορούσαν τον καταγγέλλοντα (που ανήκει σε ευπαθή ομάδα) και τις οποίες η σύζυγός του είχε επισυνάψει με τη συναίνεσή του σε αίτησή της προς το καταγγελλόμενο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας -στο οποίο εργάζεται- προκειμένου να ζητήσει τη μεταφορά της σε υπηρεσία απασχόλησης σε καθήκοντα για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office), για λόγους προστασίας του συζύγου της από τον νέο κορωνοϊό. Επιπροσθέτως, η Αρχή διαπίστωσε ότι δεν ικανοποιήθηκε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντα στις γνωματεύσεις αυτές, το οποίο αυτός είχε ασκήσει με σχετική έγγραφη αίτησή του προς το καταγγελλόμενο.

Η Αρχή έκρινε ότι η διαδικασία διαχείρισης, από την πλευρά του καταγγελλομένου, της αίτησης αυτής μετά των συνημμένων σε αυτήν ιατρικών γνωματεύσεων, δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο προστασίας του ΓΚΠΔ και στο γενικότερο πνεύμα του, ειδικά στην αρχή της λογοδοσίας, καθώς και ότι εν προκειμένω δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι το καταγγελλόμενο δεν είχε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Η Αρχή επέβαλε στο καταγγελλόμενο Κέντρο διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 9.000 ευρώ, για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 15, 32 και 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 θ΄ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παρ. 4 και 5 του ΓΚΠΔ και τα άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 4624/2019.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr