Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβίαση της αρχής αναλογικότητας και τη μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
39
Περίληψη

Κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας, η Αρχή επέβαλε χρηματικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.000 ευρώ σε Δημοτική Επιχείρηση, επειδή κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 στοιχ. γ’ και 12 παρ. 3 και 15 του ΓΚΠΔ  α) χορήγησε σε πρώην εργαζόμενο βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία αναγράφηκε εκτός του είδους και της διάρκειας της εργασίας και η πληροφορία ότι απολύθηκε λόγω αξιόποινης πράξης και β) δεν απάντησε ποτέ γραπτώς στο αίτημα του καταγγέλλοντος να του χορηγηθεί αντίγραφο βιντεοσκοπημένου υλικού που τον αφορούσε, απορρίπτοντάς το σιωπηρά.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr