Αυτοματοποιημένες προωθητικές τηλεφωνικές ενέργειες από την εταιρεία PLUS REAL ADVERTISEMENT

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
57
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε δύο καταγγελίες αναφορικά με αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές προωθητικές ενέργειες από την εταιρεία PLUS REAL ADVERTISEMENT (η μία εκ των οποίων ανακλήθηκε από τον καταγγέλλοντα και ενώ η εξέτασή της από την Αρχή είχε ήδη αρχίσει), καθώς και τη γενικότερη πρακτική της αναφορικά με τις δραστηριότητες προωθητικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί Η Αρχή διαπίστωσε παραβάσεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3471/2006 (πραγματοποίηση αυτοματοποιημένων τηλεφωνικών ενεργειών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση – αφού, πέραν του ότι η εταιρεία δεν απέδειξε ότι λαμβάνει συγκαταθέσεις, η ίδια η διαδικασία που περιέγραψε ότι ακολουθεί δεν διασφαλίζει τη λήψη έγκυρων συγκαταθέσεων), καθώς επίσης και των άρθρων 13 και 14 του ΓΚΠΔ (μη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων – αφού, μεταξύ άλλων, οι καταγγέλλοντες δεν γνώριζαν αρχικώς ούτε την επωνυμία της εταιρείας η οποία πραγματοποίησε τις κλήσεις) και επέβαλλε πρόστιμο 25.000 ευρώ για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr