Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά πράξης αρχειοθέτησης καταγγελίας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
27
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε αίτηση θεραπείας κατά πράξεως αρχειοθέτησης καταγγελίας που εξεδόθη αρμοδίως.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 2 παρ. 8 του ν. 3051/2002 και 24 παρ. 1 του ν. 2690/1999, η Αρχή απέρριψε την αίτηση θεραπείας καθώς, αφενός, με αυτήν εισήχθησαν κατ’ ουσίαν ακυρωτικοί ισχυρισμοί, αφετέρου, δεν υποβλήθηκε κανένα νεότερο στοιχείο από τον προσφεύγοντα.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr