Απόφαση επί αιτήματος προσωρινής διαταγής 1/2020 (άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 4624/19 σε συνδ. με άρθρο 58 παρ. 2 στ’ ΓΚΠΔ)

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Περίληψη

Απόρριψη αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής περί αναστολής διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συµβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λόγω του ότι δεν συντρέχει περίπτωση απειλής κινδύνου για τα προσωπικά δεδοµένα των θιγόμενων υποκειμένων από τη σκοπούμενη επεξεργασία. Με την εν λόγω απόφαση  αιτιολογείται το γεγονός αφενός του ότι δεν προκύπτει το ενδεχόμενο να πλήττεται ανεπανόρθωτα κάποιο εκ των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων διά της χρησιμοποίησης της μεθόδου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αφετέρου του ότι δεν πρόκειται για περιστατικό παραβίασης με την έννοια του άρθρου 4 παρ. 12 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους η μη διενέργεια της τυχόν απαιτούμενης μελέτης εκτίμησης αντικτύπου δεν συνιστά λόγο απαγόρευσης της επεξεργασίας.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr