Επί των διατάξεων του Ν. 4624/2019

Κατηγορία
Γνωμοδότηση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
1
Περίληψη

Η Αρχή εξέδωσε τη Γνωμοδότηση 1/2020 στην οποία περιλαμβάνονται εισαγωγικές παρατηρήσεις καθώς και γενικές παρατηρήσεις επί των διατάξεων του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), µε τις οποίες ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Η Αρχή αποφάσισε να εξετάσει, αφενός, την εφαρµογή του ΓΚΠ∆ δια της λήψης εθνικών νοµοθετικών µέτρων περιοριζόµενη επί του παρόντος σε γενικότερες παρατηρήσεις για κάποιες εκ των διατάξεων για τις οποίες δηµιουργούνται αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητά τους προς τον ΓΚΠ∆ ή χρήζουν ερµηνείας, αφετέρου, την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2016/680 ως προς τις σηµαντικότερες διατάξεις της και επιφυλασσόµενη να εξετάσει κάθε ειδικότερο σχετικό θέµα που θα ανακύπτει στο πλαίσιο της άσκησης των κατά το ΓΚΠ∆ και τον ν. 4624/2019 αρµοδιοτήτων της. Οίκοθεν νοείται ότι δεν θα τύχουν εφαρµογής από την Αρχή κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της διατάξεις του ν. 4624/2019, οι οποίες θα κριθούν ότι έρχονται σε αντίθεση µε τον ΓΚΠ∆ ή δεν βρίσκουν έρεισµα σε «ρήτρες ανοίγµατος – εξειδίκευσης».

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr