Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> PNR
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

PNR (Passenger Name Records) είναι η γενική ονομασία που δίνεται στα αρχεία που δημιουργούν οι εταιρείες για κάθε ταξιδιωτική κράτηση οποιουδήποτε επιβάτη. Τα στοιχεία αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων κρατήσεων και στις βάσεις δεδομένων για την καθοδήγηση κατά την αναχώρηση. Ο αριθμός και το είδος των πεδίων πληροφοριών σε ένα σύστημα PNR ποικίλλει από εταιρεία σε εταιρεία. Υπάρχουν περίπου 20-25 πιθανά πεδία δεδομένων PNR, ορισμένα από τα οποία περιλαμβάνουν υποκατηγορίες πληροφοριών, οπότε ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε περίπου 60 πεδία και υποπεδία.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την απόφασή του της 30ης Μαΐου 2006 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-317/04 και C-318/04 ακύρωσε την απόφαση 2004/496/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2004, για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών από τους αερομεταφορείς προς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των Ηνωμένων Πολιτειών, και την απόφαση 2004/535/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2004, σχετικά με την ικανοποιητική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο φάκελο των επιβατών (Passenger Name Record) αεροπορικών μεταφορών ο οποίος διαβιβάζεται στο Bureau of Customs and Border Protection (Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με την ίδια απόφαση υποχρεώθηκαν τα κοινοτικά όργανα να καταγγείλουν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2006.

Αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης του ΔΕΚ ήταν η σύναψη νέας (ενδιάμεσης) συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία συνήφθη τον Οκτώβριο του 2006, είχε ισχύ μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2007 και προέβλεπε το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που μεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, με τη συμφωνία που ακυρώθηκε από το ΔΕΚ. Ακολούθως, μετά τη λήξη δηλαδή και της ενδιάμεσης συμφωνίας, συνήφθη στα τέλη Ιουλίου 2007 νέα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, η οποία θα ισχύει μέχρι την αντικατάστασή της από καινούρια συμφωνία και σε κάθε περίπτωση δεν θα ισχύσει περισσότερο από επτά έτη (υπολογιζόμενα από την υπογραφή της).

Η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 εξέδωσε τη γνωμοδότηση 5/2007 σχετικά με την προαναφερθείσα (τελευταία) συμφωνία για τη διαβίβαση των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) από την Ε.Ε. στις ΗΠΑ. Η γενική εκτίμηση της προαναφερθείσας ομάδας, η οποία αποτυπώνεται στην ανωτέρω γνωμοδότησή της, είναι ότι το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχει μειωθεί αισθητά σε σύγκριση με την προηγούμενη συμφωνία.

Ειδικότερα:

  • τα στοιχεία, που με βάση τη νέα συμφωνία διαβιβάζονται, είναι περισσότερα και περιλαμβάνουν πληροφορίες και για τρίτα πέραν του υποκειμένου πρόσωπα,
  • η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ μπορεί πλέον σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργάζεται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,
  • η διάρκεια διατήρησης των δεδομένων έχει αυξηθεί στα δεκαπέντε τουλάχιστον έτη
  • ο μηχανισμός ελέγχου του συστήματος διαβίβασης δεν προβλέπει τη συμμετοχή Ανεξαρτήτων Αρχών.

Γενικότερα οι διασφαλίσεις που προβλέπονται στη νέα συμφωνία είναι αόριστα διατυπωμένες και με τον τρόπο αυτό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πολλών εξαιρέσεων, οι οποίες εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των ΗΠΑ. Η Ομάδα Εργασίας διατυπώνει, τέλος, την απογοήτευσή της για το περιεχόμενο της νέας συμφωνίας, καθώς θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μία συμφωνία που να αποτυπώνει την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της προστασίας των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ειδικότερα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σ' ένα δεύτερο επίπεδο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη διακήρυξή του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας το Μάρτιο του 2004 κάλεσε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να καταθέσει πρόταση για την κοινή προσέγγιση του ζητήματος της χρήσης δεδομένων των επιβατών για τους σκοπούς ασφάλειας των εναέριων μεταφορών και των συνόρων καθώς και για σκοπούς ποινικής καταστολής. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επεξεργάζεται ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων η εφαρμογή κάθε μίας από τις περισσότερες δυνατότητες προσέγγισης του ζητήματος της χρήσης δεδομένων των επιβατών για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Μάθετε περισσότερα: Ετήσια Έκθεση της ΑΠΔΠΧ για το 2006, σελ. 81.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Θεματικές Ενότητες