Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-1918/3/2020

  • Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19

    Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Η Αρχή»), αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, από την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 (εφεξής «ο κορωνοϊός»), τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (εφεξής «ΠΝΠ») και τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο των συναφών ενεργειών των υπευθύνων επεξεργασίας στο μέτρο που συνιστούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν της υπ’ αρ. 5/2020 απόφασης της Ολομέλειάς της, εκδίδει τις κάτωθι Κατευθυντήριες Γραμμές:... διαβάστε περισσότερα

  • Δελτίο Τύπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του COVID-19