Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Προσωπικά δεδομένα
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Προσωπικά δεδομέναΓενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (με ενσωματωμένες μεταγενέστερες διορθώσεις)

 • Δείτε τον Κανονισμό 2016/679 (με ενσωματωμένες μεταγενέστερες διορθώσεις) εδώ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

 • Δείτε τον Κανονισμό 2016/679 εδώ

Διορθωτικό στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

 • Δείτε το Διορθωτικό εδώ

Νόμος 4624/2019
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

 • Δείτε τον ν. 4624/2019 εδώ

 • Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση εδώ

Νόμος 2472/1997
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Δείτε τον ν. 2472/1997 εδώ

Ο ν. 2472/1997 έχει καταργηθεί εκτός των διατάξεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 84 του ν. 4624/2019.


Νόμος 3471/2006
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/97

 • Δείτε τον ν. 3471/2006 εδώ (με ενσωματωμένες όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις)

Ο ν. 3471/2006 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ.


Νόμος 4579/2018
Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις

 • Δείτε τον ν. 4579/2018 εδώ

Ο ν. 4579/2018 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2016/681 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.


Οδηγία 2016/680
Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου

 • Δείτε την Οδηγία 2016/680 εδώ

Νόμος 3783/2009
Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις

 • Δείτε τον ν. 3783/2009 εδώ

Νόμος 3917/2011
Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις

 • Δείτε τον ν. 3917/2011 εδώ (με ενσωματωμένες όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις)

Ο ν. 3917/2011 ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την (ακυρωθείσα από το ΔΕΕ) Οδηγία 2006/24/ΕΚ.


Νόμος 4070/2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

 • Δείτε τον ν. 4070/2012 εδώ

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο ΣΤ)

 • Δείτε τη Συνθήκη εδώ

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 8)

 • Δείτε τη Σύμβαση εδώ

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 8)

 • Δείτε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ

Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης
Για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Στρασβούργο 28-1-1981

 • Δείτε τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ

Επικαιροποίηση της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης
Για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Έλσινορ, 18-5-2018

 • Δείτε την επικαιροποιημένη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης εδώ

Κανονιστικές πράξεις της ΑΠΔΠΧ

408/1998
Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του Τύπου

1/1999
Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ΄ άρθρο 11 ν. 2472/1997

121/2001
Καθορισμός των παραβόλων (σε ευρώ) για τις χορηγούμενες από την Αρχή άδειες συλλογής και επεξεργασιας ευαίσθητων δεδομένων και διασύνδεσης αρχείων (Σημ: η χορήγηση αδειών ευαίσθητων δεδομένων καταργήθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ - βλ. απόφαση 46/2018)

24/2004 (ΦΕΚ Β’ 684/11.5.2004)
Προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (πρώην υπ΄αριθμ. 109/31.3.1999)

25/2004 (ΦΕΚ Β’ 684/11.5.2004)
Κανόνες κατηγοριοποίησης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (βλ. και άρθρο 40 ν. 3259/2004 για τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 70 ν. 3746/2009 και του άρθρου 4 ν. 3816/2010)

26/2004 (ΦΕΚ Β’ 684/11.5.2004)
Όροι για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας (πρώην υπ΄αριθμ. 050/20.1.2000)

Γ/ΕΞ/6220 - 13/7/2018
Ενημέρωση για τον χειρισμό και την αρχειοθέτηση παλαιότερων υποθέσεων


Κοινές πράξεις της ΑΠΔΠΧ με άλλες Αρχές

ΦΕΚ Β' 3433/31.12.2013
Κοινή Πράξη της ΑΠΔΠΧ και της ΑΔΑΕ ως προς τις υποχρεώσεις των παροχών για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3917/2011