Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Υπεύθυνοι και Εκτελούντες>> Αρχή της Λογοδοσίας
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Αρχή της ΛογοδοσίαςO Γενικός Κανονισμός εισάγει την αρχή της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία (οργανισμοί/φορείς/επιχειρήσεις), που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, οφείλουν να διαμορφώνουν τις διαδικασίες και τα τεχνικά και οργανωτικά συστήματά τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν, ανά πάσα στιγμή, τόσο ενώπιον των εποπτικών αρχών όσο και των δικαστηρίων, ότι είναι πλήρως συμμορφωμένοι με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός.

Η εισαγωγή της αρχής της λογοδοσίας μετατοπίζει το «βάρος της απόδειξης», όσον αφορά τη νομιμότητα της επεξεργασίας και τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, από τις αρχές προστασίας δεδομένων στους ίδιους τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες.

Έτσι, η υποχρέωση λογοδοσίας είναι ένας μηχανισμός εγγύησης της τήρησης των αρχών που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ο ΓΚΠΔ παρέχει στους υπευθύνους επεξεργασίας/εκτελούντες μια σειρά ρυθμιστικών μεθόδων και εργαλείων για τον σκοπό αυτό, όπως:

  • την τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας

  • την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας

  • την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων

  • την προηγούμενη διαβούλευση και συνεργασία με την εποπτική αρχή

  • τον ορισμό υπευθύνου προστασίας δεδομένων

  • την τήρηση των υποχρεώσεων κοινοποίησης της παραβίασης δεδομένων

  • την ενθάρρυνση υιοθέτησης κωδίκων δεοντολογίας και μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι η λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εφαρμογή της λογοδοσίας συνεκτιμάται κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου, καθώς και τα σχετικά με το ύψος αυτού.