Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ>> Δικαίωμα εναντίωσης
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Δικαίωμα εναντίωσηςΤο δικαίωμα της εναντίωσης συνίσταται στο δικαίωμα που έχει το άτομο-υποκείμενο των δεδομένων να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ ΓΚΠΔ (καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στ΄ (ύπαρξη εννόμου συμφέροντος), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Στην περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Επιπλέον, το δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (άρθρο 21 παρ. 2-5 ΓΚΠΔ).

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, να ενημερώσει για την ύπαρξη του δικαιώματος αυτού με σαφήνεια και διακριτό τρόπο από τυχόν άλλες παρεχόμενες πληροφορίες.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις επεξεργασίας για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παρ. 1 ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Ωστόσο, τηρείται πάντα η επιφύλαξη των προϋποθέσεων και εγγυήσεων που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 89 ΓΚΠΔ (π.χ. χρήση ψευδωνύμων).

Το δικαίωμα αυτό, όπως και τα λοιπά δικαιώματα του υποκειμένου, είναι δυνατό να υπόκεινται σε νόμιμους περιορισμούς μέσω νομοθετικών μέτρων, εφόσον δεν παραβιάζουν τον πυρήνα του εκάστοτε δικαιώματος, αφορούν σε αναγκαία και αναλογικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει μια δημοκρατική κοινωνία, εξυπηρετούν κάποιον από τους σκοπούς που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 23 παρ. 1 στοιχ. α΄- ι΄ ΓΚΠΔ και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 2 αναφορικά με το ελάχιστο περιεχόμενό τους.

Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ