Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ>> Διαφάνεια και Ενημέρωση
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Διαφάνεια και ΕνημέρωσηΤα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια για τη συλλογή και χρήση (επεξεργασία) των προσωπικών τους δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό διέπεται από τη βασική αρχή του ΓΚΠΔ, την αρχή της διαφάνειας (σχετ. άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ).

Ειδικότερα, με βάση την αρχή της διαφάνειας, η ενημέρωση πρέπει να είναι συνοπτική, διαφανής, κατανοητή, εύκολα προσβάσιμη και διατυπωμένη σε απλή και σαφή γλώσσα. Αόριστοι όροι πρέπει να αποφεύγονται (π.χ. «θα μπορούσε», «ενδέχεται», «πιθανόν να…», κ.λπ.).

Η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιδίως τις εξής πληροφορίες: τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, τις πηγές τους (όταν η συλλογή γίνεται από άλλες πηγές κι όχι από το ίδιο το υποκείμενο) και τους τυχόν αποδέκτες τους.

Τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ εξειδικεύουν ποιες ακριβώς πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει η ενημέρωση, όταν η συλλογή γίνεται από τα ίδια τα υποκείμενα ή από άλλες πηγές.

Ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) μπορούν να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τις εξής επιπρόσθετες πληροφορίες: τις κατηγορίες των δεδομένων τους, τις πηγές των δεδομένων τους (όταν τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το υποκείμενο), τη χρονική περίοδο τήρησης των δεδομένων τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον χρόνο τήρησής τους, τη δυνατότητά τους να ασκήσουν το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, την ύπαρξη διαδικασίας αυτόματης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη σχετικών εγγυήσεων προστασίας.


Πότε πρέπει να γίνεται η ενημέρωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας:

  α) τη στιγμή της συλλογής, όταν αυτή γίνεται απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων, και

  β) σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη συλλογή των δεδομένων (το αργότερο σε ένα μήνα), όταν αυτή γίνεται από άλλες πηγές.

Τα υποκείμενα δεν έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης, όταν διαθέτουν ήδη τις πληροφορίες ή η χορήγησή τους συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια για τον υπεύθυνο επεξεργασίας.