Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ>> Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένουΤα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, και β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί, κατ’ αρχήν, δωρεάν, είτε γραπτά είτε προφορικά εφόσον το επιθυμεί το υποκείμενο των δεδομένων.
Το υποκείμενο μπορεί να κληθεί να πληρώσει εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να χορηγήσει είναι μεγάλος.


Χρόνος συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ικανοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα αυτό και το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή του αιτήματος. Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες, εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να χορηγήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι μεγάλος. Ωστόσο, ο υπεύθυνος οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για την παράταση αυτή εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.

Τα δικαιώματά μου στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ