Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Υπεύθυνοι και Εκτελούντες>> Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα>> Γνωστοποίηση στην Αρχή
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης στην ΑρχήΓια τη γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης στην Αρχή, σε συμμόρφωση με τη σχετική υποχρέωση του άρ. 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να συμπληρώσει ειδική φόρμα και να την υποβάλει στην Αρχή ηλεκτρονικά*, με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

*Μόνο σε εξαιρετική περίπτωση μπορεί η φόρμα να υποβληθεί με άλλο τρόπο (π.χ. με φυσική υποβολή) και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς ο λόγος που δεν προτιμήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή.

Προσοχή, αφορά μόνο υποβολή περιστατικών παραβίασης Δ.Π.Χ. από υπευθύνους επεξεργασίας. Για υποβολή καταγγελίας παρακαλούμε δείτε εδώ.
Μηνύματα που λαμβάνονται στην εν λόγω διεύθυνση και δεν αφορούν περιστατικά παραβίασης αγνοούνται.


Διατίθενται δύο μορφές της φόρμας: η πρώτη (Φορμα_interactive_v3.xlsm) διαθέτει αυτοματισμούς με σκοπό τη διευκόλυνση της συμπλήρωσής της, και κατά το «άνοιγμά» της, θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι μακροεντολές. Η δεύτερη (Φορμα_simple_v2.xls) είναι η απλή μορφή, χωρίς μακροεντολές.

Η φόρμα υποβάλλεται στην ελληνική, ενώ είναι διαθέσιμη και αγγλική έκδοση, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το περιστατικό αφορά διασυνοριακή επεξεργασία.


Ελληνικά

Αγγλικά

Μορφή με αυτοματισμούς

Φορμα_interactive.xlsm

Φορμα_interactive - english.xlsm

Απλή μορφή

Φορμα_simple.xls

Φορμα_simple – english.xls

Προσοχή: Επιλέξτε μόνο μία από τις δύο μορφές της φόρμας.

Για τη συμπλήρωση κάθε γραμμής της φόρμας υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο τέλος της εκάστοτε γραμμής.


Προτείνεται, για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής αποστολής να αποστέλλεται η εν λόγω φόρμα κρυπτογραφημένη, με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να αναγνωσθεί (αποκρυπτογραφηθεί) μόνο από την Αρχή.

Για να διασφαλιστεί αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό GnuPG (GPG), το οποίο αποτελεί ελεύθερη διανομή του προτύπου OpenPGP.

Θα πρέπει πρώτα να κρυπτογραφήσετε το αρχείο (συμπληρωμένη φόρμα γνωστοποίησης) τοπικά στο υπολογιστικό σας σύστημα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα/υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε, και ακολούθως να το επισυνάψετε, ως κρυπτογραφημένο πλέον αρχείο, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται εδώ.

Το δημόσιο GPG κλειδί της Αρχής, με το οποίο θα πρέπει να κρυπτογραφηθεί η συμπληρωθείσα φόρμα γνωστοποίησης πριν επισυναφθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου* που θα αποσταλεί στην Αρχή, είναι διαθέσιμο εδώ (Key ID:445EA68B, Key Fingerprint: AD28 60E4 2CBA CA97 A2AD A5F1 75BD F233 445E A68B). Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να κρυπτογραφηθεί και όποιο άλλο τυχόν συνοδευτικό αρχείο της φόρμας.

*Προσοχή: Μην κρυπτογραφήσετε συνολικά όλο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. με χρήση κατάλληλου plugin), διότι υπάρχουν διαπιστωμένα ζητήματα ασφάλειας σε αυτήν την προσέγγιση (βλέπε εδώ).

Για τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με βάση το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 3471/2006 (οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 611/2013 παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η φόρμα αυτή συνυποβάλλεται αυτόματα και στην ΑΠΔΠΧ.