Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων


Εισαγωγή


Η μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων αποτελεί νομοθετική δέσμη με σκοπό την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων της προστασίας των δεδομένων. Περιλαμβάνει δύο νομοθετικές πράξεις: τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (που αντικαθιστά την οδηγία 95/46/ΕΚ) και την οδηγία προστασίας των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου (που αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο του 2008 για την προστασία των δεδομένων).

2012

25 Ιανουαρίου

2016

8 Απριλίου


14 Απριλίου

Ο Κανονισμός και η Οδηγία εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


27 Απριλίου

Ψηφίζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που αποτελεί το κύριο νομοθέτημα της νέας δέσμης κανόνων


4 Μαΐου

Ο Κανονισμός και η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ


5 Μαΐου

Η Οδηγία τίθεται σε ισχύ


24 Μαΐου

Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ

2018

6 Μαΐου

Τα Κράτη Μέλη πρέπει να έχουν ενσωματώσει την Οδηγία στο εθνικό δίκαιο


25 Μαΐου

Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή