Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίεςΗ Αρχή είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων που τα αφορούν και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων στην Ένωση (άρθρο 51 παρ. 1, αιτ. 123 του ΓΚΠΔ). Συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε ολόκληρη την Ένωση και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και με την Επιτροπή (άρθρο 51 παρ. 2, αιτ. 123 του ΓΚΠΔ).

Η Αρχή είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντά της, βάσει του άρθρου 57 του ΓΚΠΔ, και να ασκεί τις εξουσίες που της ανατίθενται, βάσει του άρθρου 58 του ΓΚΠΔ, στο έδαφός της (άρθρο 55 παρ. 1, αιτ. 122, 129 του ΓΚΠΔ) με πλήρη ανεξαρτησία (άρθρο 52, αιτ. 117-118, 121 του ΓΚΠΔ). .... Διαβάστε περισσότερα