Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών>> Εισαγωγή>> Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Θεματική ενότητα: Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

Τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση


Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη πλήρως επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οι διατάξεις του ν. 3471/2006, ο οποίος ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, παραμένουν σε ισχύ, όπως προκύπτει από το άρθρο 95 του Γενικού Κανονισμού.


Οι τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3917/2011, επιτρέπονται, εκτός και αν ο καλούμενος έχει προηγουμένως δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί (σύστημα «opt-out») – σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε πριν την ως άνω τροποποίηση, όπου είχε αρχικά επιλεγεί ο κανόνας της προηγούμενης συγκατάθεσης. Το σύστημα «opt-out» ισχύει τόσο για πελάτες του διαφημιζόμενου όσο και για κάθε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αντλούνται από το δημόσιο κατάλογο συνδρομητών.

Το «opt-out» σημαίνει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν τις αντιρρήσεις τους, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, είτε ειδικά, απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας (διαφημιζόμενο), είτε γενικά, μέσω της εγγραφής τους στον ειδικό κατάλογο συνδρομητών του εκάστοτε παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας). Ειδικότερα, στο άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3471/2006 προβλέπεται η δημιουργία μητρώων «opt-out» σε κάθε πάροχο. Ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνήματα για απευθείας εμπορική προώθηση. Ο κάθε πάροχος υποχρεούται να τηρεί δημόσιο μητρώο με αυτές τις δηλώσεις (μητρώο «opt-out»), στο οποίο έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει για απευθείας εμπορική προώθηση.

Δυστυχώς, η διάταξη δεν προβλέπει την τήρηση ενός ενιαίου μητρώου από τους παρόχους ή άλλους φορείς, κι έτσι κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορεί να τηρεί το δικό του μητρώο «opt-out», με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για την απευθείας εμπορική προώθηση να πρέπει να συμβουλεύονται όλα τα υπάρχοντα μητρώα.

Η Αρχή, αναγνώρισε δύο βασικά ζητήματα που καθιστούν δυσχερή την εφαρμογή της διάταξης κυρίως για την πλευρά των διαφημιζομένων – υπευθύνων της επεξεργασίας.

  • Είναι δυσχερές για ένα διαφημιζόμενο να απευθύνεται σε όλους τους παρόχους, οι οποίοι δεν έχουν προς τούτο ενιαία διαδικασία, δεν απαντούν πάντοτε με την ίδια ταχύτητα, ούτε παρέχουν το αρχείο με τον ίδιο μορφότυπο.

  • Δεν υπάρχει βεβαιότητα στο ότι ο διαφημιζόμενος έχει απευθυνθεί σε όλους τους παρόχους που οφείλουν να τηρούν το εν λόγω Μητρώο.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η λειτουργία ενός «ενοποιημένου» μητρώου, το οποίο θα επικαιροποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα οι εκάστοτε πάροχοι με βάση τις δηλώσεις των συνδρομητών τους, θα διευκόλυνε σημαντικά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ως άνω διάταξης. Η τήρηση ενός τέτοιου μητρώου από την Αρχή δεν εμπίπτει στις εκ του νόμου προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Ωστόσο, από τις υπάρχουσες διατάξεις δεν αποκλείεται η λειτουργία ενός τέτοιου ενοποιημένου μητρώου σε «εθελοντική» βάση υπό την ευθύνη αρμόδιου φορέα.

Εισαγωγή