Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Διαβιβάσεις Δεδομένων εκτός ΕΕ
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Εισαγωγή

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ρυθμίζεται από τα άρθρα 25 και 26 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και από το άρθρο 9 του Ν. 2472/1997. Η ίδια η Οδηγία αναγνωρίζει ότι η διασυνοριακή ροή δεδομένων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και ότι πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι όροι προκειμένου να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (βλ. Αιτιολογικές Σκέψεις 56-60 της Οδηγίας)...... Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Θεματικές Ενότητες