Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Κοινωνική Ασφάλιση>> Εισαγωγή
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Εισαγωγή

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην κοινωνική πρόνοια αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, ο νόμος τους επιφυλάσσει αυξημένη προστασία. Ως προσωπικά δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας νοούνται οι πληροφορίες για τους ασφαλισμένους και τους λοιπούς δικαιούχους που τηρούν τα ασφαλιστικά ταμεία, άλλοι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς, συνταξιοδοτικοί οργανισμοί, καθώς και φορείς που χορηγούν επιδόματα ανεργίας ή άλλου είδους κοινωνικά επιδόματα, ανεξάρτητα από τη φύση των δεδομένων, αν, δηλαδή, αναφέρονται στην κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου ή στην κοινωνική του κατάσταση βάσει της οποίας δικαιούται κάποιος συγκεκριμένα επιδόματα.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι πληροφορίες για φυσικά πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και αναφέρονται στην κοινωνική πρόνοια, όπως π.χ. η μνεία στο φάκελο εργαζομένου μιας επιχείρησης ότι είναι πολύτεκνος και δικαιούται συγκεκριμένα επιδόματα ή ιδιαίτερη μεταχείριση.

Οι πληροφορίες αυτές, ως ευαίσθητα δεδομένα, προστατεύονται με ειδικότερο τρόπο και η επεξεργασία τους πρέπει, κατ’ αρχήν, να γίνεται με άδεια της Αρχής.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Κοινωνική Ασφάλιση