Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα Ελλάδα_old
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Νόμος 2472/1997

Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 Κατεβάστε το Ν. 2472/1997 εδώ (PDF Αρχείο)

(με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του Ν. 4139/2013)

Δείτε το Νόμο αναλυτικά εδώ

(σύντομα και με τις τελευταίες τροποποιήσεις)

 


Νόμος 3471/2006

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97.

(με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012)

 Κατεβάστε το Ν. 3471/2006 εδώ


Νόμος 3783/2009

Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις

 Κατεβάστε το Ν. 3783/2009 εδώ

 


Νόμος 3917/2011

Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις.

Κατεβάστε το Ν. 3917/2011 εδώ

(με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν.3994/2011 και Ν.4139/2013)


Νόμος 4070/2012

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

 Κατεβάστε το Ν. 4070/2012 εδώ

 


Νόμος 3051/2002

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις.

 Κατεβάστε το Ν. 3051/2002 εδώ


Κανονιστικές πράξεις της ΑΠΔΠΧ

Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής

Π.Δ. 206/1998

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αριθ. 209/2000

Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του τύπου

408/1998 

Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ΄ άρθρο 11 Ν. 2472/1999

1/1999

Καθορισμός των παραβόλων (σε ευρώ) για τις χορηγούμενες από την Αρχή άδειες συλλογής και επεξεργασιας ευαίσθητων δεδομένων και διασύνδεσης αρχείων

121/2001

Ορισμός ύψους του χρηματικού ποσού για την άσκηση από το υποκείμενο των δεδομένων των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης

122/2001

Προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.(πρώην υπ΄αριθμ. 109/31.3.1999)

24/2004

Κανόνες κατηγοριοποίησης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. και άρθρο 40 Ν. 3259/2004 για τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 70 Ν. 3746/2009 και του άρθρου 4 Ν. 3816/2010)  

25/2004

Όροι για την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας ( πρώην υπ΄αριθμ. 050/20.1.2000 )(ΦΕΚ Β -684/2004)

 26/2004

 


Κοινές πράξεις της ΑΠΔΠΧ με άλλες Αρχές

Κοινή Πράξη της ΑΠΔΠΧ και της ΑΔΑΕ ως προς τις υποχρεώσεις των παροχών για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3917/2011

ΦΕΚ Β` 3433/31.12.2013

 


Νομοθεσία