Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Ν. 2472/1997

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (με αυτοματοποιημένο τρόπο ή μη) και καθορίζει το σκοπό τους και τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα άτομο εν ζωή, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.

Ευαίσθητα δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται στη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ενώσεις/σωματεία, τη συνδικαλιστική δράση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες.

Υποκείμενο των δεδομένων: Το άτομο το οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργασία δεδομένων: Κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, διαγραφή, καταστροφή.

Αρχείο δεδομένων: Κάθε διαρθρωμένο σύνολο προσωπικών στοιχείων.

Εκτελών την επεξεργασία: Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τρίτος: Οποιοσδήποτε δεν είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Αποδέκτης: Οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα.

Συγκατάθεση: Κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως του υποκειμένου ότι δέχεται τα δεδομένα που το αφορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας.

Γνωστοποίηση: Έγγραφη κοινοποίηση προς την Αρχή για τη σύστασης και λειτουργία αρχείου.

Δικαίωμα ενημέρωσης: To δικαίωμα κάθε ατόμου να γνωρίζει την ταυτότητα του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που συλλέγει κι επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα, το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται και ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών.

Δικαίωμα πρόσβασης: To δικαίωμα κάθε ατόμου να γνωρίζει εάν προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν περιλαμβάνονται σε αρχείο.

Δικαίωμα αντίρρησης: To δικαίωμα κάθε ατόμου να ζητά τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Μητρώο του Άρθρου 13 (ή Λίστα του αρ. 13): Το μητρώο που τηρεί η Αρχή στο οποίο εγγράφονται όσοι δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται τα προσωπικά τους δεδομένα σε αρχεία που σκοπό έχουν την αποστολή (με ταχυδρομείο) εντύπων για την προώθηση/διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών.


Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Βιομετρικά δεδομένα: Τα φυσικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός ατόμου. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δακτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση ίριδας οφθαλμού, ανάλυση αμφιβληστροειδούς χιτώνα, καταγραφή φωνής και ανάλυση τύπου DNA.

Spam: Μη ζητηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία για την απευθείας εμπορική ή άλλη προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Εκτός από το κλασσικό e-mail περιλαμβάνει και μηνύματα sms και mms.

Opt-in: Δηλώνει ότι επιτρέπεται η αποστολή ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων μόνο μετά την πρότερη ρητή συγκατάθεση του λήπτη.

Opt-out: Δηλώνει ότι επιτρέπεται η αποστολή ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέχρι να εναντιωθεί ο λήπτης στην αποστολή αυτή.

Phishing (password harvesting fishing): Τεχνική που στοχεύει στην εκμαίευση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο με σκοπό την απάτη (συνήθως οικονομική).

Cookies: Σύνολο δεδομένων που στέλνει ένας web server σε οποιονδήποτε επισκέπτη του, με πληροφορίες που αφορούν τη χρήση που έκανε των σελίδων του web server, προκειμένου να δημιουργήσει ένα αρχείο στον υπολογιστή του χρήστη για να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη επίσκεψη του στον ίδιο web server.