Νέες πρότυπες συμβατικές ρήτρες άρ. 28 ΓΚΠΔ

Από τις 27.6.21 έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέες πρότυπες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 28 παρ. 7 ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία από τον εκτελούντα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας διέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη υπαγόμενη στο δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους που δεσμεύει τον εκτελούντα σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και καθορίζει τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο 28 παράγραφοι 3 και 4 του ΓΚΠΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 6 του ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία μπορούν να επιλέξουν να διαπραγματευτούν ατομική σύμβαση, στην οποία περιλαμβάνονται τα υποχρεωτικά στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 28 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠΔ ή να χρησιμοποιήσουν, εν όλω ή εν μέρει, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 28 παρ. 7 του ΓΚΠΔ.

Υπενθυμίζεται η προαιρετική χρήση των ρητρών αυτών καθώς και ο αμετάβλητος χαρακτήρας τους,  με την έννοια ότι  τα μέρη δεσμεύονται να μην τροποποιούν τις ρήτρες παρά μόνο για να προσθέσουν ή να επικαιροποιήσουν πληροφορίες ή να ενσωματώσουν τις πρότυπες συμβατικές ρήτρες σε ευρύτερη σύμβαση ή να προσθέτουν άλλες ρήτρες ή πρόσθετες εγγυήσεις, υπό τον όρο ότι αυτές δεν αντιφάσκουν προς τις ρήτρες ούτε θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες των υποκειμένων. (βλ. ρήτρα 2 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2021/915 της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2021).

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι για την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 46 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, η Επιτροπή εξέδωσε πρότυπες συμβατικές ρήτρες δυνάμει του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχ. γ’ του ΓΚΠΔ (δείτε περισσότερα εδώ). Οι εν λόγω ρήτρες πληρούν επίσης τις απαιτήσεις του άρθρου 28 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠΔ για τις διαβιβάσεις δεδομένων από υπευθύνους επεξεργασίας που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ προς εκτελούντες την επεξεργασία εκτός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ ή από εκτελούντες την επεξεργασία που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ προς υπεργολάβους επεξεργασίας εκτός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Οι πρότυπες συμβατικές ρήτρες για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τους σκοπούς του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ.

 

Χρήσιμες συνδέσεις