Οδηγός για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης
H Κοινή Αρχή Ελέγχου (KAE) του Σένγκεν εξέδωσε έναν οδηγό για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης. Ο οδηγός περιγράφει τις ρυθμίσεις για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Απευθύνεται κυρίως στα υποκείμενα των δεδομένων (στα πρόσωπα, δηλαδή, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα) προκειμένου να τα βοηθήσει να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση, επιδιώκει όμως να αποτελέσει και ένα πρακτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να συμβουλεύεται επίσης οιοσδήποτε που ως εκ του επαγγέλματός του αντιμετωπίζει την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης (αστυνομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αλλοδαπών, δικηγόροι, κ.λπ.).

Έκθεση Πεπραγμένων
Της Ομάδας Συντονισμού για την Εποπτεία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (2018-2019).