Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Δικαίωμα ενημέρωσης

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει έγγραφες πληροφορίες (καθώς και αντίγραφο της εθνικής απόφασης με την οποία καταχωρήθηκε στο σύστημα) σχετικά με το κατά πόσον και ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν εισήχθησαν στο SIS II, για ποιον λόγο και ποια αρχή προέβη στην καταχώριση (βλ. άρθρο 42 του Κανονισμού 1987/2006).

Στην περίπτωση που ένα πρόσωπο έχει καταχωρισθεί στο ΣΠΣ ή/και στον ΕΚΑΝΑ διαθέτει επίσης:

 

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και διαγραφής (άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 1987/2006 και 58 της της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ)

Συγκεκριμένα, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποιες πληροφορίες σχετικά με το ίδιο έχουν καταχωριστεί στο SIS II και έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων εάν αυτά είναι εσφαλμένα ή έχουν αποθηκευτεί παράνομα στο σύστημα. Ως εκ τούτου, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ως προς την ουσία δεδομένων του, καθώς και τη διαγραφή δεδομένων του που έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται πάντοτε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας στην οποία υποβάλλονται και συνεπώς, οι σχετικές διαδικασίες στα επιμέρους κράτη μέλη ενδέχεται να διαφέρουν.

Πρότυπο εντύπου (doc / pdf) για την άσκηση δικαιώματος πρόσβασης.

Πρότυπο έντυπου (doc / pdf) για την άσκηση δικαιώματος για την διαγραφή / διόρθωση.

 

Στην Ελλάδα τα παραπάνω δικαιώματα αναφορικά με καταχώριση στο ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ ασκούνται απευθείας ενώπιον του υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος οφείλει να απαντήσει σε αίτημα για πρόσβαση σε δεδομένα το αργότερο εντός εξήντα (60) ημέρων.

Τα στοιχεία επαφής του εν λόγω Υπουργείου είναι τα παρακάτω:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων  - Διεύθυνση Αλλοδαπών

Π. Κανελλοπούλου 4, T.K. 101 77 Αθήνα, email: dallodapon@hellenicpolice.gr

http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=424&Itemid=96&lang

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας - 3ο Τμήμα S.I.RE.N.E.

Π. Κανελλοπούλου 4, T.K. 101 77 Αθήνα, Τηλ: 2106925030, 2106925030, 2106984286, 2106998262, 2106448888,

email: sirene@sirene.gov.gr, registry_ipcd@astynomia.gr

http://www.hellenicpolice.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=424&Itemid=96&lang

 

Ένδικα βοηθήματα και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Κάθε πρόσωπο μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια ή άλλες αρμόδιες, σύμφωνα με το δίκαιο οποιουδήποτε κράτους μέλους, αρχές για την ικανοποίηση του δικαιώματός του διόρθωσης, διαγραφής και ενημέρωσης ή προκειμένου να λάβει αποζημίωση λόγω καταχώρισης που τον αφορά (βλ. άρθρο 43 Κανονισμού (ΕΚ) 1987/2006 και άρθρο 59 της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ).

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, και πέραν της δικαστικής προσφυγής, στις δύο περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος πρόσβασης/άσκησης δικαιώματος διόρθωσης και διαγραφής, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας (το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) δεν απαντήσει εγγράφως εντός 60 ημερών, καθώς και στην περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων δεν είναι ικανοποιημένο με την απάντηση που δόθηκε, μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Αρχής, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της καταχώρισης. Τα στοιχεία επαφής της είναι τα παρακάτω:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λ. Κηφισίας 1-3, T.K. 115 23 Αθήνα, Τηλ: 210-6475600, email: contact@dpa.gr

 

Κάθε πληροφορία σχετική με τα δεδομένα προσώπου καταχωρισμένου στο ΣΠΣ και στον ΕΚΑΝΑ παρέχονται μόνο στο ίδιο το πρόσωπο −το υποκείμενο των δεδομένων − ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο. Η δε αίτηση για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ασκείται εγγράφως και πρέπει να περιλαμβάνει ταυτοποιητικά του υποκειμένου των δεδομένων στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ημερομηνία και τόπο γέννησης, υπηκοότητα και διεύθυνση).

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων ασκούνται ατελώς.

Τονίζεται, τέλος, ότι η Αρχή είναι αρμόδια να ελέγχει τη νομιμότητα των καταχωρίσεων στις οποίες έχουν προβεί οι ελληνικές αστυνομικές αρχές και μόνο.