Πρόσβαση σε στοιχεία καταγγέλλοντος

Η Αρχή με την απόφαση 73/2010 έκρινε σχετικά ότι ο καθ’ ου η καταγγελία, ως υποκείμενο των δεδομένων που τον αφορούν, δηλαδή της υποβληθείσας σε δημόσια υπηρεσία καταγγελίας, έχει δικαίωμα πρόσβασης, όχι μόνο στο κείμενο της καταγγελίας αλλά και σε κάθε πληροφορία σχετική με την προέλευση (πηγή) των δεδομένων αυτών. Η Αρχή, καθορίζοντας περαιτέρω την έννοια της προέλευσης, υπογράμμισε ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης του καταγγέλλοντος, όπως το όνομα και η διεύθυνσή του, συνιστούν προέλευση των δεδομένων.

Το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης, εντούτοις, υπόκειται και σε ορισμένους περιορισμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 παρ. 4 ΓΚΠΔ και 33 του ν. 4624/2019. Περαιτέρω, περιορισμοί προκύπτουν από το άρθρο 5 παρ. 3 του ΚΔΔιαδ (ν. 2690/1999) στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή παραβλάπτεται απόρρητο, προβλεπόμενο από ειδικές διατάξεις, ή όταν η πρόσβαση είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα της υπόθεσης σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης. Επιπλέον, περιορισμοί αναφέρονται στην ύπαρξη ειδικών διατάξεων που επιβάλλουν ή επιτρέπουν ενδεχομένως απόλυτη ή μερική τήρηση μυστικότητας, καθώς και στην περίπτωση που η γνωστοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος δύναται να απειλήσει το υπέρτατο έννομο αγαθό της ζωής του.

Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο ότι και ο καταγγέλλων είναι ομοίως υποκείμενο των δεδομένων που περιέχονται στην καταγγελία, θα πρέπει να ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατά τον χρόνο υποβολής της καταγγελίας του, για τη δυνατότητα του καθ’ ου να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτής. Ο καταγγέλλων, ο οποίος δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, θα πρέπει εξαρχής να επικαλείται και να αιτιολογεί εγγράφως τους σχετικούς λόγους, ώστε να εξετάζονται αρμοδίως από τη δημόσια υπηρεσία.