Συχνές ερωτήσεις

1. Ποια θεωρούνται δημόσια έγγραφα;

 

Κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔιαδ) δημόσια έγγραφα είναι: α) τα διοικητικά, αυτά δηλαδή που συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, και β) τα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον ως διοικητικά έγγραφα γίνεται δεκτό ότι νοούνται και όσα δεν προέρχονται μεν από δημόσιες υπηρεσίες αλλά χρησιμοποιήθηκαν ή ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου.

 

2. Εμπλέκεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στο ζήτημα της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα;

 

Η Αρχή δεν έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα να ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Επιπλέον, μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ, η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και να απαντά σε ερωτήματα που υποβάλλονται από υπηρεσίες του δημοσίου τομέα σχετικά με το αν είναι συμβατή με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η χορήγηση δημοσίων εγγράφων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων (βλ απόφαση 52/2018).

 

Οι παρακάτω συχνές ερωτήσεις παρατίθενται προς υποβοήθηση του έργου των υπευθύνων επεξεργασίας και των ΥΠΔ του Δημοσίου.

3. Συμμετείχα σε διαδικασία πρόσληψης του Δημοσίου για 3 θέσεις ΠΕ και έλαβα την 21η θέση στον τελικό πίνακα κατάταξης. Μπορώ να έχω πρόσβαση στα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι 200 συνολικά υποψήφιοι;

 

Όχι, οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα δικαιολογητικά των συνυποψηφίων τους που προηγούνται έναντι αυτών στον τελικό πίνακα κατάταξης και μόνον εφόσον αυτοί είναι επιτυχόντες/επιλαχόντες. Δεν στοιχειοθετείται έννομο συμφέρον για την πρόσβαση σε στοιχεία αποτυχόντων συνυποψηφίων.

 

4. Συμμετείχα σε διαδικασία πρόσληψης του Δημοσίου και έλαβα την 1η θέση στον τελικό πίνακα κατάταξης. Μπορώ να έχω πρόσβαση στα δικαιολογητικά των υπόλοιπων επιτυχόντων;

 

Όχι, δεν στοιχειοθετείται έννομο συμφέρον του επιτυχόντος υποψηφίου να έχει πρόσβαση σε στοιχεία άλλων συνυποψηφίων.

 

5. Η υπηρεσία μας διεξήγαγε διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων. Κάποια από τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν αφορούσαν σε στοιχεία υγείας (αναρρωτικές άδειες προηγούμενων ετών). Μπορούμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση του Α, αποτυχόντος υποψηφίου, στα δικαιολογητικά των επιτυχόντων συνυποψηφίων του;

 

Ο Α μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι επιτυχόντες υποψήφιοι, ακόμη και σε αυτά που αφορούν σε δεδομένα ειδικών κατηγοριών, εφόσον αυτά ελήφθησαν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης.

 

6. Ήμουν υποψήφιος για μετεγγραφή για λόγους υγείας από ένα ελληνικό ΑΕΙ σε άλλο ΑΕΙ. Μπορώ να έχω πρόσβαση στα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο συνυποψήφιός μου Β (μεταξύ αυτών και δικαιολογητικά υγείας) στη Συνέλευση του Τμήματος, ο οποίος προκρίθηκε έναντι εμού;

 

Ναι, εφόσον τα ως άνω δεδομένα ελήφθησαν υπόψη κατά την κρίση.