Δικαίωμα πρόσβασης

Όταν το αιτούμενο δημόσιο έγγραφο περιέχει δεδομένα μόνο του ίδιου του αιτούντος (είτε απλά είτε/και ειδικές κατηγορίες), τότε πρόκειται για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και η Διοίκηση πρέπει να χορηγήσει το έγγραφο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ, εκτός αν ισχύει η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ΓΚΠΔ ή οι περιορισμοί του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4624/2019 (δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου).

Εάν η Διοίκηση αρνείται να ικανοποιήσει το δικαίωμα του αιτούντος-υποκειμένου των δεδομένων, τότε υπάρχει δυνατότητα του τελευταίου για υποβολή καταγγελίας στην Αρχή για μη ικανοποίηση δικαιώματος.